A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0

Total players saved online: 81682


e) c fffffttygyyyyhggghgghbhhhjjjjijjjjjhjjhhyygggfffdrdddssssaaaaaas cffdffgggttttyyyyggghgggggggbhhhhhhhhhhhyyuhuhyhhhjjhjjjjjjjjjnj

Health: 40/40
Charge: /0
Zen: 20
Rage: 0
Experience: 0
Level: 1
Tier: 0
Gold: 0
Location: aria


Health: 34/66
Charge: /0
Zen: 0
Rage: 13
Experience: 11605
Level: 4
Tier: 7
Gold: 33
Location: aria


Health: 17/36
Charge: /48
Zen: 0
Rage: 0
Experience: 4684
Level: 3
Tier: 3
Gold: 0
Location: aria


Health: 40/40
Charge: /0
Zen: 20
Rage: 0
Experience: 0
Level: 1
Tier: 1
Gold: 0
Location: aria